Popradzki Park Krajobrazowy

Popradzki Park Krajobrazowy należy do Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Działa na podstawie Uchwały Nr 169/XIX/87 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Nowym Sączu z dnia 11 września 1987 r. w sprawie utworzenia Popradzkiego Parku Krajobrazowego oraz późniejszych rozporządzeń Wojewody Nowosądeckiego i Małopolskiego.

Park Krajobrazowy obejmuje swoim terenem obszar 54 392,70 ha a jego otulina obejmuje 21 768,80 ha, będąc jednym z największych parków krajobrazowych w Polsce.

Położony jest na terenie gmin:

 • Ochotnica Dolna,
 • Krościenko nad Dunajcem,
 • Szczawnica,
 • Łącko,
 • Nawojowa,
 • Łabowa,
 • Stary Sącz,
 • Muszyna,
 • Piwniczna Zdrój,
 • Krynica.
Park został utworzony w celu ochrony wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych oraz walorów krajobrazowych.

Celem ochrony jest kompleksowa ochrona walorów przyrodniczych, krajobrazowych, uzdrowiskowych i turystycznych realizowana poprzez dostosowanie działalności gospodarczej do wymogów ochrony przyrody. Utworzenie tego parku w terenie zagospodarowanym, ale o dużych walorach krajobrazowych, miało być przykładem koegzystencji gospodarki leśnej i turystycznej bazującej na racjonalnym wykorzystaniu istniejących zasobów przyrody.

W myśl Rozporządzenia nr 5/05 Wojewody Małopolskiego z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie ochrony Popradzkiego Parku Krajobrazowego na jego terenie zakazuje się:

 1. Realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późniejszymi zmianami).
 2. Umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej.
 3. Likwidowania i niszczenia zalesień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych.
 4. Pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów, za wyjątkiem dopuszczenia do eksploatacji złóż piaskowca "Wierchomlą".
 5. Wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych.
 6. Dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej.
 7. Budowania nowych obiektów budowlanych w pasie 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej.
 8. Likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych.
 9. Wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych.
 10. Prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metoda bezściółkową.
 11. Utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych.
 12. Organizowania rajdów motorowych i samochodowych, z wyłączeniem dróg publicznych.


źródło: www.zpkwm.pl